Adviezen

 • 07/01/2016 Advies over de bestrijding van illegale vuurwapens in België

  Het Vredesinstituut roept de federale overheid op de strijd tegen illegale wapens in ons land op te voeren. Vooral in het versterken van operationele capaciteiten en beter datamanagement is vooruitgang noodzakelijk. Ook Europees kan België een voortrekkersrol spelen.

  download (pdf)
 • 17/12/2015 Advies over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2014

  Aansluitend op het jaarverslag wapenhandel 2014 van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement, formuleert het Vredesinstituut aanbevelingen om het Vlaamse wapenhandelbeleid te optimaliseren en om de parlementaire controle op dat beleid te versterken. Het Vredesinstituut benadrukt dat het beleid ten aanzien van gevoelige bestemmingslanden in het Midden-Oosten moet uitgeklaard worden.

  download (pdf)
 • 16/06/2014 Advies over de beslissing tot aankoop van een nieuw gevechtsvliegtuig voor de luchtcomponent van de Belgische Defensie

  In de komende beleidsperiode moet de federale regering een beslissing nemen over de eventuele aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen voor Defensie. In een nieuw advies toont het Vredesinstituut aan dat dit dossier nog niet rijp is voor een beslissing. Eerst moet er een geïnformeerd politiek en maatschappelijk debat komen. Daarvoor is het nodig de langetermijnvisie van Defensie en de economische impact van een dergelijke aankoop uit te klaren.

  download (pdf)
 • 04/06/2014 Ambitietekst - Vlaanderen en Vrede 2014-2019

  Tussen 2014 en 2019 geeft een nieuw verkozen Vlaams Parlement verder richting aan onze samenleving. Het is belangrijk dat het parlement zijn kerntaken – het politiek debat voeren, decreten maken en de regering controleren – ook ten volle opneemt voor vrede en geweldpreventie. In vredesvraagstukken komen vaak verschillende belangen en waarden tegenover elkaar te staan. Het zijn de volksvertegenwoordigers die die best afwegen en het beleid van de regering sturen. Het Vlaams Vredesinstituut wil het Vlaams Parlement daarbij ten volle ondersteunen. Het instituut zet alvast een aantal bakens uit voor een beleid gericht op vrede en geweldpreventie in de komende legislatuur. (lees meer)

  download (pdf)

Pagina's