Advies

De adviesfunctie is de meest directe dienstverlening van het Vredesinstituut aan het Vlaams Parlement en zijn politieke omgeving waarbij de koppeling tussen het wetenschappelijke werk en de politieke rol van het instituut gemaakt wordt. Aanbevelingen van het Vredesinstituut worden uitgebracht door de Raad van Bestuur en worden gepubliceerd in adviesnota's.

 • 01/06/2017 Advies bij het voorstel van resolutie met het oog op de herziening van het Belgische buitenlandbeleid ten aanzien van het Koninkrijk Saoedi-Arabië

  Op 24 mei 2017 besliste de Voorzitter van het Vlaams Parlement het advies van het Vlaams Vredesinstituut in te winnen met betrekking tot amendementen bij een resolutie die in behandeling is in de Kamer. De resolutie beoogt een herziening van het buitenlandbeleid ten aanzien van het Koninkrijk Saoedi-Arabië.

  Gezien het voorwerp van deze resolutie – buitenlandse wapenhandel – is het ook voor het Vlaams Parlement relevant te weten wat de reikwijdte van deze resolutie is. 

  De specifieke adviesvraag betreft de goedgekeurde amendementen 63 en 64 van Jean-Jacques Flahaux, Vincent Van Peteghem, Rita Bellens en Tim Vandenput op de in de Kamer voorliggende resolutie. De tekst van deze amendementen is niet volledig duidelijk over de afbakening van het materieel toepassingsgebied van het voorgestelde wapenembargo. Omdat de gewestelijke overheden bevoegd zijn voor de controle op de buitenlandse handel in militaire goederen en technologie, is een duidelijke afbakening van deze term van direct belang voor het Vlaams Parlement en de Vlaamse overheid.

  Meer bepaald is de vraag aan het Vlaams Vredesinstituut een advies te formuleren over de vraag ‘of dual use goederen of goederen voor tweeërlei gebruik al dan niet inbegrepen zijn?’

  Met dit advies komt het Vredesinstituut tegemoet aan deze vraag. Het advies behandelt de technische kwestie van de precieze reikwijdte van amendementen 63 en 64, maar niet de keuze van het toepassingsgebied.

  download (pdf)
 • 10/01/2017 Advies over bestaande goede praktijken inzake de regelgeving en het vergunningsbeleid voor handel in militair materieel vanuit EU-lidstaten

  Op 10 januari 2017 stelde het Vlaams Vredesinstituut een advies van de Raad van Bestuur van het Vredesinstituut over 'bestaande goede praktijken inzake de regelgeving en het vergunningsbeleid voor handel in militair materieel vanuit EU-lidstaten' voor in de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement. Het advies is gebaseerd op het onderzoeksrapport Vlaamse wapenexportcontrole in Europa, dat eveneens in de commissie voorgesteld werd. Het heeft betrekkeing op het wetgevend kader, het vergunningsbeleid en de uitvoering van dit beleid in Vlaanderen.

  In november 2015 gaf de commissie Buitenlands beleid van het Vlaams Parlement aan het Vlaams Vredesinstituut de opdracht om een benchmarkstudie uit te voeren naar de regelgeving en het beleid inzake wapenexportcontrole in Europa.

  download (pdf)
 • 06/10/2016 Advies over tijdelijke handelsbeperkende maatregelen voor de export van militair materieel, civiele vuurwapens, munitie en ordehandhavingsmateriaal

  De commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement won het advies van het Vlaams Vredesinstituut in over de mogelijkheden en criteria voor een Vlaams onholdbeleid.
  In dit advies formuleert het Vredesinstituut aandachtspunten waarmee de decreetgever rekening moet houden bij een juridische verankering van tijdelijke beperkende handelsmaatregelen. 

  download (pdf)
 • 05/07/2016 Advies over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2015

  Aansluitend op het jaarverslag wapenhandel 2015 van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement, formuleert het Vredesinstituut aanbevelingen om het Vlaamse wapenhandelbeleid te optimaliseren en om de parlementaire controle op dat beleid te versterken. Het Vredesinstituut benadrukt dat ongekend eindgebruik zoveel mogelijk zou moeten worden beperkt door in te zetten op een gedegen informatie-uitwisseling tussen de overheid en het bedrijfsleven, en de a posteriori controle op de decretale verplichtingen voldoende uit te bouwen

  download (pdf)

Pagina's