Adviezen

 • 15/06/2018 Advies over de actualisering van de IWT-richtlijn en over het Vlaamse beleid ten aanzien van steun aan dual use en militaire O&O

  Op 26 februari 2018 vroeg de voorzitter van het Vlaams Parlement het Vlaams Vredesinstituut een nieuw en onderbouwd advies te formuleren over de eventuele actualisering van de IWT-richtlijn. Via deze richtlijn verbiedt de Vlaamse overheid de financiering van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die rechtstreeks leiden tot militaire toepassingen. Reeds in 2007 bracht het Vredesinstituut een unaniem advies uit over de IWT-richtlijn, waarin het ervoor pleitte de geest van de IWT-richtlijn toe te passen op de verschillende relevante beleidsinstrumenten van de Vlaamse overheid.

  Met dit advies komt het Vredesinstituut tegemoet aan de vraag om een nieuw en relevant advies over de IWT-richtlijn. Op basis van een analyse van de politieke en technologische context stelt dit advies dat er geen conclusieve argumenten zijn om af te wijken van het voorgaande advies. Ook wijst het advies op de noodzaak van een globale benadering van het vraagstuk van overheidssteun voor militaire O&O, dat breder gaat dan de discussie over de IWT-richtlijn als dusdanig.

  download (pdf)
 • 13/11/2017 Advies bij wetsontwerp 2709/1 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

  Het Vlaams Vredesinstituut kreeg een vraag om advies van de Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers over wetsontwerp 2709/1 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.

  download (pdf)
 • 31/08/2017 Advies over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2016

  Advies bij het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Periode van 1 januari 2016 tot 31 dedember 2016.

  Het oprichtingsdecreet van het Vlaams Vredesinstituut schrijft voor dat het instituut een advies uitbrengt aan het Vlaams Parlement over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.  

  De opzet van dit advies is het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van de buitenlandse wapenhandel tegen het licht te houden en voorstellen te doen voor een sterkere en beter onderbouwde parlementaire controle en betrokkenheid bij dit wapenexportbeleid. Dit advies behandelt een specifiek aandachtspunt: de verdere explicitering en uitwerking van het Vlaamse wapenexportbeleid, als onderdeel van een breder Vlaams buitenlands beleid.

  download (pdf)
 • 04/07/2017 Advies bij het Vlaams beleid inzake gewelddadige radicalisering en polarisering

  Het Vlaams Vredesinstituut heeft de opdracht onderzoek te doen dat bijdraagt tot geweldpreventie en de vreedzame oplossing van conflicten in de samenleving. Gezien het probleem van gewelddadig jihadisme in ons land voeren wij onderzoek naar dit fenomeen en het antwoord hierop vanuit het beleid. Om dit doelgericht extreem geweld tegen burgers, dat nooit als legitiem kan worden beschouwd, te stoppen, moet de overheid daders detecteren en bestraffen. Naast deze cruciale detectie- en repressiemaatregelen kan de overheid ook aan preventie doen.

  In dit advies focussen we op de Vlaamse bevoegdheden, die voornamelijk op het gebied van preventie liggen. De Vlaamse aanpak van gewelddadige extremisme kreeg vorm in het Vlaams Actieplan ter preventie van radicalisering en polarisering. In het boek ‘Deradicalisering: Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid verzamelen we wetenschappelijke inzichten die de uitvoering van dit actieplan verder kunnen ondersteunen.

  download (pdf)

Pagina's