Adviezen

 • 14/01/2009 Advies bij het voorstel van decreet van de heren Jan Roegiers en Kurt De Loor

  Het Vlaams Parlement heeft het Vredesinstituut gevraagd een advies te formuleren bij voorstellen van decreet op het vlak van controle op wapenhandel. Dit advies heeft betrekking op het voorstel van decreet van de heren Jan Roegiers en Kurt De Loor, waarmee de indieners de huidige regelgeving verder wensen te verfijnen op vlak van transparantie bij de controle op het beleid inzake buitenlandse handel in militair materieel en goederen voor tweeërlei gebruik Het Vredesinstituut adviseert globaal gunstig bij dit voorstel van decreet.

  download (pdf)
 • 14/01/2009 Advies bij het voorstel van decreet van de heren Eloi Glorieux, Jos Stassen en Rudi Daems

  Het Vlaams Parlement heeft het Vredesinstituut gevraagd een advies te formuleren bij voorstellen van decreet op het vlak van controle op wapenhandel. Dit advies heeft betrekking op het voorstel van decreet van de heren Eloi Glorieux, Jos Stassen en Rudi Daems. Aangezien de Europese context, met de goedkeuring van een Gemeenschappelijk Standpunt en met de lopende beslissingsprocedure rond een richtlijn over deze materie, ingrijpend gewijzigd is sinds het indienen van dit voorstel van decreet, adviseert het Vredesinstituut onder meer om het voorstel te herzien in het licht van de nieuwe Europese voorschriften.

  download (pdf)
 • 14/01/2009 Advies bij het voorstel van decreet van de heren Roland Van Goethem, Jan Penris en Karim Van Overmeire

  Het Vlaams Parlement heeft het Vredesinstituut gevraagd een advies te formuleren bij voorstellen van decreet op het vlak van controle op wapenhandel. Dit advies heeft betrekking op het voorstel van decreet van de heren Roland Van Goethem, Jan Penris en Karim Van Overmeire. Aangezien de Europese context, met de goedkeuring van een Gemeenschappelijk Standpunt en met de lopende beslissingsprocedure rond een richtlijn over deze materie, ingrijpend gewijzigd is sinds het indienen van dit voorstel van decreet, adviseert het Vredesinstituut onder meer om het voorstel te herzien in het licht van de nieuwe Europese voorschriften.

  download (pdf)
 • 26/11/2008 Advies bij de beleidsbrief 2008-'09 van de minister bevoegd voor buitenlandse wapenhandel

  Jaarlijks komt in de beleidsbrief van de minister bevoegd voor de vergunningen voor in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie een lijst van situaties waarbij het advies van het Vredesinstituut wordt gevraagd. Deze beleidsbrief maakt, na advies van het Vredesinstituut, voorwerp uit van een parlementair debat en resulteert in een resolutie aan de Vlaamse Regering.

  download (pdf)

Pagina's