Adviezen

 • 27/10/2009 Advies ter bevordering van de buitenlandberichtgeving in de Vlaamse media

  Op basis van recent onderzoek naar de kwantiteit, kwaliteit en impact van buitenlandberichtgeving, licht het Vlaams Vredesinstituut in deze adviesnota de actieruimte voor het ondersteunen van berichtgeving over de internationale samenleving toe. Gezien de aantoonbare maatschappelijke meerwaarde van kwaliteitsvol buitenlands nieuws, formuleert het instituut een aantal concrete aanbevelingen om de buitenlandberichtgeving in de Vlaamse media structureel te bevorderen.

  download (pdf)
 • 29/04/2009 Memorandum voor de Vlaamse en Europese verkiezingen 2009

  Het Vredesinstituut formuleerde op basis van zijn onderzoek en uitgebracht advies een aantal aandachtspunten voor het parlementaire beleidswerk in de legislatuur 2009-2014. De regionale bevoegdheden waarover het Vlaams Parlement na 7 juni 2009 zijn stem laat horen, bieden immers heel wat mogelijkheden om een beleid te ontwikkelen dat gericht is op vrede en geweldpreventie. Ook het Europees Parlement speelt een belangrijke rol bij het waarmaken van de ambities van de Europese Unie om vrede en veiligheid duurzaam te versterken. Vredeseducatie, controle op wapenhandel en een democratisch buitenlands beleid zijn daarbij de speerpunten.

  download (pdf)
 • 14/01/2009 Advies bij het voorstel van decreet van de heren Jan Roegiers en Kurt De Loor

  Het Vlaams Parlement heeft het Vredesinstituut gevraagd een advies te formuleren bij voorstellen van decreet op het vlak van controle op wapenhandel. Dit advies heeft betrekking op het voorstel van decreet van de heren Jan Roegiers en Kurt De Loor, waarmee de indieners de huidige regelgeving verder wensen te verfijnen op vlak van transparantie bij de controle op het beleid inzake buitenlandse handel in militair materieel en goederen voor tweeërlei gebruik Het Vredesinstituut adviseert globaal gunstig bij dit voorstel van decreet.

  download (pdf)
 • 14/01/2009 Advies bij het voorstel van decreet van de heren Eloi Glorieux, Jos Stassen en Rudi Daems

  Het Vlaams Parlement heeft het Vredesinstituut gevraagd een advies te formuleren bij voorstellen van decreet op het vlak van controle op wapenhandel. Dit advies heeft betrekking op het voorstel van decreet van de heren Eloi Glorieux, Jos Stassen en Rudi Daems. Aangezien de Europese context, met de goedkeuring van een Gemeenschappelijk Standpunt en met de lopende beslissingsprocedure rond een richtlijn over deze materie, ingrijpend gewijzigd is sinds het indienen van dit voorstel van decreet, adviseert het Vredesinstituut onder meer om het voorstel te herzien in het licht van de nieuwe Europese voorschriften.

  download (pdf)

Pagina's