Adviezen

 • 04/12/2018 Advies Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2017

  Naar jaarlijkse gewoonte formuleert het Vlaams Vredesinstituut een advies bij het jaarverslag Vlaamse buitenlandse wapenhandel van de Vlaamse regering.  Dit jaarverslag zal op 11 december door minister-president Geert Bourgeois voorgesteld worden in het Vlaams Parlement.

  Vlaanderen is een Europees koploper met betrekking tot publieke transparantie over wapenexport. Bijgevolg roept het Vredesinstituut in zijn adviesnota de Vlaamse regering op om ambitieuzer te zijn, en de publieke transparantie van haar wapenexportbeleid ook op Europees niveau ingang te doen vinden. Vlaanderen kan een rolmodel zijn op vlak van publiek rapportage door gegevens over de totale effectieve uitvoer van militaire goederen beschikbaar te stellen. Het Vredesinstituut pleit voor betere informatie-uitwisseling en samenwerking tussen EU-lidstaten in functie van de controle op het eindgebruik van militair materieel. Dit kan eveneens zowel de efficiëntie als de effectiviteit van de Vlaamse exportcontrolesystemen ten goede komen. Ook roept het Vredesinstituut de Vlaamse Parlementsleden op om het Europese optreden van de Vlaamse overheid ter zake actiever op te volgen.

  Naast het advies publiceert het Vredesinstituut een bijhorende factsheet die de meest opvallende tendensen in de omvang en aard van de Vlaamse buitenlandse wapenhandel aantoont.  In 2017 keurde de Vlaamse regering voor 107 miljoen euro aan wapenexportvergunningen goed. Er werden echter ook 9 vergunningen voor buitenlandse wapenhandel geweigerd, vooral wanneer een risico op mensenrechtenschendingen bestond.

  In de allereerste Engelstalige policy brief van het Vlaams Vredesinstituut worden de concrete maatregelen besproken die Vlaanderen - en andere EU-lidstaten - kunnen nemen om de transparantie en informatie-uitwisseling over wapenexport tussen de lidstaten te verbeteren. De policy brief is gepubliceerd in het licht van het reviewproces van het Gemeenschappelijk Standpunt van de EU over wapenuitvoercontroles.

  download (pdf)
 • 08/11/2018 Advies inzake het beperken van de veiligheidsrisico’s verbonden aan de schietsport in Vlaanderen

  In November 2017 bestond het sportschuttersdecreet tien jaar. Naar aanleiding hiervan vroeg de voorzitter van het Vlaams Parlement het Vredesinstituut om een evaluatie van dit decreet uit te voeren. Na analyse van de regulerende stelsels voor schietsport, adviseert het Vredesinstituut om verschillende elementen in het Vlaams Sportschuttersdecreet aan te passen om zo bestaande veiligheidsrisico’s te beperken en misbruik van het systeem te voorkomen. Verder raadt het Vredesinstituut aan om een gezamenlijke zelfreguleringsnota te ontwikkelen voor de gemachtigde schietsportfederaties, te investeren in de goede werking van de betrokken overheidsadministraties en de stelsels van het sportief en recreatief schieten zoveel mogelijk te harmoniseren.

  download (pdf)
 • 15/06/2018 Advies over de actualisering van de IWT-richtlijn en over het Vlaamse beleid ten aanzien van steun aan dual use en militaire O&O

  Op 26 februari 2018 vroeg de voorzitter van het Vlaams Parlement het Vlaams Vredesinstituut een nieuw en onderbouwd advies te formuleren over de eventuele actualisering van de IWT-richtlijn. Via deze richtlijn verbiedt de Vlaamse overheid de financiering van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die rechtstreeks leiden tot militaire toepassingen. Reeds in 2007 bracht het Vredesinstituut een unaniem advies uit over de IWT-richtlijn, waarin het ervoor pleitte de geest van de IWT-richtlijn toe te passen op de verschillende relevante beleidsinstrumenten van de Vlaamse overheid.

  Met dit advies komt het Vredesinstituut tegemoet aan de vraag om een nieuw en relevant advies over de IWT-richtlijn. Op basis van een analyse van de politieke en technologische context stelt dit advies dat er geen conclusieve argumenten zijn om af te wijken van het voorgaande advies. Ook wijst het advies op de noodzaak van een globale benadering van het vraagstuk van overheidssteun voor militaire O&O, dat breder gaat dan de discussie over de IWT-richtlijn als dusdanig.

  download (pdf)
 • 13/11/2017 Advies bij wetsontwerp 2709/1 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

  Het Vlaams Vredesinstituut kreeg een vraag om advies van de Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers over wetsontwerp 2709/1 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.

  download (pdf)

Pagina's