Adviezen

 • 15/06/2018 Advies over de actualisering van de IWT-richtlijn en over het Vlaamse beleid ten aanzien van steun aan dual use en militaire O&O

  Op 26 februari 2018 vroeg de voorzitter van het Vlaams Parlement het Vlaams Vredesinstituut een nieuw en onderbouwd advies te formuleren over de eventuele actualisering van de IWT-richtlijn. Via deze richtlijn verbiedt de Vlaamse overheid de financiering van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die rechtstreeks leiden tot militaire toepassingen. Reeds in 2007 bracht het Vredesinstituut een unaniem advies uit over de IWT-richtlijn, waarin het ervoor pleitte de geest van de IWT-richtlijn toe te passen op de verschillende relevante beleidsinstrumenten van de Vlaamse overheid.

  Met dit advies komt het Vredesinstituut tegemoet aan de vraag om een nieuw en relevant advies over de IWT-richtlijn. Op basis van een analyse van de politieke en technologische context stelt dit advies dat er geen conclusieve argumenten zijn om af te wijken van het voorgaande advies. Ook wijst het advies op de noodzaak van een globale benadering van het vraagstuk van overheidssteun voor militaire O&O, dat breder gaat dan de discussie over de IWT-richtlijn als dusdanig.

  download (pdf)
 • 13/11/2017 Advies bij wetsontwerp 2709/1 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

  Het Vlaams Vredesinstituut kreeg een vraag om advies van de Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers over wetsontwerp 2709/1 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.

  download (pdf)
 • 31/08/2017 Advies over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2016

  Advies bij het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Periode van 1 januari 2016 tot 31 dedember 2016.

  Het oprichtingsdecreet van het Vlaams Vredesinstituut schrijft voor dat het instituut een advies uitbrengt aan het Vlaams Parlement over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.  

  De opzet van dit advies is het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van de buitenlandse wapenhandel tegen het licht te houden en voorstellen te doen voor een sterkere en beter onderbouwde parlementaire controle en betrokkenheid bij dit wapenexportbeleid. Dit advies behandelt een specifiek aandachtspunt: de verdere explicitering en uitwerking van het Vlaamse wapenexportbeleid, als onderdeel van een breder Vlaams buitenlands beleid.

  download (pdf)
 • 01/06/2017 Advies bij het voorstel van resolutie met het oog op de herziening van het Belgische buitenlandbeleid ten aanzien van het Koninkrijk Saoedi-Arabië

  Op 24 mei 2017 besliste de Voorzitter van het Vlaams Parlement het advies van het Vlaams Vredesinstituut in te winnen met betrekking tot amendementen bij een resolutie die in behandeling is in de Kamer. De resolutie beoogt een herziening van het buitenlandbeleid ten aanzien van het Koninkrijk Saoedi-Arabië.

  Gezien het voorwerp van deze resolutie – buitenlandse wapenhandel – is het ook voor het Vlaams Parlement relevant te weten wat de reikwijdte van deze resolutie is. 

  De specifieke adviesvraag betreft de goedgekeurde amendementen 63 en 64 van Jean-Jacques Flahaux, Vincent Van Peteghem, Rita Bellens en Tim Vandenput op de in de Kamer voorliggende resolutie. De tekst van deze amendementen is niet volledig duidelijk over de afbakening van het materieel toepassingsgebied van het voorgestelde wapenembargo. Omdat de gewestelijke overheden bevoegd zijn voor de controle op de buitenlandse handel in militaire goederen en technologie, is een duidelijke afbakening van deze term van direct belang voor het Vlaams Parlement en de Vlaamse overheid.

  Meer bepaald is de vraag aan het Vlaams Vredesinstituut een advies te formuleren over de vraag ‘of dual use goederen of goederen voor tweeërlei gebruik al dan niet inbegrepen zijn?’

  Met dit advies komt het Vredesinstituut tegemoet aan deze vraag. Het advies behandelt de technische kwestie van de precieze reikwijdte van amendementen 63 en 64, maar niet de keuze van het toepassingsgebied.

  download (pdf)

Pagina's