Adviezen

 • 26/11/2008 Advies bij de beleidsbrief 2008-'09 van de minister bevoegd voor buitenlandse wapenhandel

  Jaarlijks komt in de beleidsbrief van de minister bevoegd voor de vergunningen voor in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie een lijst van situaties waarbij het advies van het Vredesinstituut wordt gevraagd. Deze beleidsbrief maakt, na advies van het Vredesinstituut, voorwerp uit van een parlementair debat en resulteert in een resolutie aan de Vlaamse Regering.

  download (pdf)
 • 30/09/2008 Advies bij het Samenwerkingsakkoord wapenhandel

  Op 17 juli 2007 werd een samenwerkingsakkoord opgemaakt tussen de Federale Staat en de drie Gewesten om de uitoefening van de gewestelijke bevoegdheid voor wapenhandel en een correcte implementatie van internationale en Europese verbintenissen beter te organiseren. De bevoegde Vlaamse minister heeft over dit samenwerkingsakkoord het advies van het Vlaams Vredesinstituut gevraagd. Het Vredesinstituut adviseert globaal gunstig over het Samenwerkingsakkoord, maar reikt enkele punten aan die bijkomende aandacht vereisen. De aanbevelingen van het Vredesinstituut hebben onder meer betrekking op de toegang van de Gewesten tot informatie die uitgaat van internationale controleregimes op het vlak van nucleaire wapenbeheersing, en de bijdrage van de Gewesten tot de bepaling van het Belgische standpunt op bijeenkomsten van diezelfde controleregimes.

  download (pdf)
 • 08/07/2008 Advies bij het voorstel van richtlijn betreffende de liberalisering van de Europese defensiemarkt

  Met het "voorstel van richtlijn betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Europese Gemeenschap" wil de Europese Commissie de Europese defensiemarkt liberaliseren en harmoniseren. Het Vredesinstituut heeft in een adviesnota terzake begrip voor de vraag naar vereenvoudiging en harmonisering van het vergunningssysteem voor intracommunautaire wapenhandel. Het grootste bezwaar is echter dat de liberalisering van de interne markt niet vergezeld wordt door een gemeenschappelijk Europees beleid voor wapenhandel met derde landen. Dit komt noch het principe van gelijke concurrentie, noch het beheersen van risico's voor vrede en veiligheid ten goede.

  download (pdf)
 • 01/02/2008 Advies bij het Samenwerkingsakkoord Verdrag Chemische Wapens

  In 1993 heeft België het Verdrag Chemische Wapens (CWC) ondertekend. Het verbod op chemische wapens is het belangrijkste element van dat verdrag. Een nationale wet moet de toepassing van het bijhorende verificatiesysteem mogelijk maken en sancties voor inbreuken op de CWC voorzien. Gezien het gemengde karakter van het verdrag werd hiervoor een samenwerkingsakkoord opgemaakt in naam van de federale en de gewestregeringen. Dit Samenwerkingsakkoord dient door de federale en regionale parlementen te worden aangenomen. In deze adviesnota wordt het samenwerkingsakkoord overlopen en tegen het licht gehouden.

  download (pdf)

Pagina's