Adviezen

 • 12/11/2007 Advies bij de beleidsbrief 2007-'08 van de minister bevoegd voor buitenlandse wapenhandel

  Jaarlijks komt in de beleidsbrief van de minister bevoegd voor de vergunningen voor in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie een lijst van situaties waarbij het advies van het Vredesinstituut wordt gevraagd. Deze beleidsbrief maakt, na advies van het Vredesinstituut, voorwerp uit van een parlementair debat en resulteert in een resolutie aan de Vlaamse Regering.

  download (pdf)
 • 24/09/2007 Principes van goed bestuur inzake wapenhandel: het vooropstellen van administratieve termijnen in de licentieprocedure

  Het Vredesinstituut pleit voor het vooropstellen van transparante termijndoelstellingen voor het behandelen van vergunningsaanvragen voor de handel in producten voor militair gebruik. Dat biedt een houvast aan het bedrijfsleven én geeft een impuls voor de versterking van de bevoegde diensten, voor een efficiëntere dienstverlening en voor een betere democratische controle op het beleid.

  download (pdf)
 • 26/02/2007 Overheidssteun aan militaire projecten in Vlaanderen

  In het kader van zijn decretale opdracht om voorbereidend onderzoek te verrichten dat een basis moet vormen voor een Vlaamse vredeseconomie, neemt het Vlaams Vredesinstituut een standpunt in met betrekking tot Vlaamse overheidssteun aan projecten met een militaire finaliteit. Na een analyse van het bestaande instrumentarium adviseert het Vredesinstituut de Vlaamse overheid om geen overheidsmiddelen te besteden aan militaire projecten en pleit het voor een betere parlementaire controle op economische overheidssteun.

  download (pdf)
 • 23/01/2007 Nauwere samenwerking om exportcontrole te verbeteren

  Door de regionalisering van de bevoegdheid inzake exportlicenties voor militair materieel, zijn in België meer actoren betrokken geraakt bij het exportcontrolebeleid. Deze adviesnota van het Vlaams Vredesinstituut bepleit een betere samenwerking tussen de verschillende departementen die bij het exportcontrolebeleid betrokken zijn. Het instituut meent dat zowel interdepartementale, intradepartementale als internationale samenwerking beter kan. Het ontbreken van formele overeenkomsten tussen de betrokken overheden vormt hier een belangrijk obstakel. Men kan niet gewoon op ad hoc-mechanismen, een goede verstandhouding tussen individuen of persoonlijk initiatief rekenen. Er dient daarentegen een systeem te worden ingesteld dat samenwerking vereist, mogelijk maakt en bevordert.

  download (pdf)

Pagina's